Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice Spremembe pri zavarovanju poslovodnih oseb - zavarovalna podlaga 040
Spremembe pri zavarovanju poslovodnih oseb - zavarovalna podlaga 040 PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Sreda, 04 Maj 2011 11:06

Vir: ZPIZ; 4.5.2011

S 1. 1. 2011 je prilo do spremembe na?ina urejanja obveznega socialnega zavarovanja drubenikov, ki so poslovodne osebe.

Vklju?itev v obvezno zdravstveno zavarovanje poslovnih oseb dolo?ata dve ifri zavarovalnih podlag, 103 in 040. Slednja ne vklju?uje ve? zavarovanja za primer brezposelnosti.

Poslovodne osebe, ki za upravljanje drube sklenejo pogodbo civilnega prava, se morajo obvezno zdravstveno zavarovati, morajo pa hkrati biti lastniki zasebnih drub, ki jih upravljajo. Lastniki morajo biti obvezno zdravstveno zavarovani, v kolikor niso zavarovani z drugega naslova.

Vklju?itev v obvezno zdravstveno zavarovanje dolo?ata dve ifri zavarovalnih podlag, to sta zavarovalna podlaga 040 in zavarovalna podlaga 103. Prva (040) vklju?uje socialno zavarovanje in je pogojena z drubenikom zasebne drube, ki je hkrati poslovodna oseba in opravlja dejavnost kot edini ali glavni poklic. To pa ne velja, v kolikor je ta poslovodna oseba na olanju, takrat se lahko zavaruje po drugi podlagi (103), ki pa vklju?uje zgolj zdravstveno zavarovanje.

Poslovodnim osebam, zavarovanim kot lastniki drub (040 in 103), so v ?asu, ko nimajo poravnanih obveznosti pla?evanja prispevkov, zadrane pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavijo lahko le nujno zdravljenje. Hkrati je poslovodna oseba, ki je vklju?ena v obvezno zdravstveno zavarovanje kot lastnik drube, sama zavezanec za pla?ilo vseh prispevkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (za primer bolezni in pokodbe izven dela ter za pokodbo pri delu in poklicno bolezen), pri ?emer je osnova za obra?un prispevkov najnija bruto pokojninska osnova.

Novost v letu 2011 je, da podlaga 040 ne vklju?uje zavarovanja za primer brezposelnosti, obvezno se za ta primer zavarujejo le poslovodne osebe, ?e so edini lastniki drube (enoosebne drube). Zavarovalna podlaga 040 po novem vsebuje tri vrste socialnega zavarovanja, in sicer pokojninsko in invalidsko, zdravstveno zavarovanje ter starevsko varstvo. Opravljanje poslovodne funkcije je podlaga za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v viini 24,35% od najmanj minimalne bruto pokojninske osnove, ki znaa 844,35 EUR.

Ve? informacij o spremembah pri zavarovanju poslovodnih oseb si lahko preberete na straneh ZPIZ.

Zadnjič posodobljeno Sreda, 04 Maj 2011 11:11