Napaka
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov Novice Osnovne informacije o energetskih izkaznicah
Osnovne informacije o energetskih izkaznicah PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:08

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski uc?inkovitosti stavbe s priporoc?ili za povec?anje energetske uc?inkovitosti. Izdelati jo je treba ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji v najem obstojec?ih stavb. Njen osnovni namen je podajanje informacije o porabi energije v stavbi. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora pri novogradnjah izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

 

 

Pomen izkaznice je informativno-promocijskega zna?aja, ki ima vlogo v vseh oblikah prometa z nepremi?ninami, kar predstavlja navedbo energijskih kazalcev tudi pri oglaševanju stavb. Vplivajo na ceno nepremi?nine ter promociji nizko-energetskih stavb. Lahko so tudi mehanizem, s katerim bo investitor lahko preveril, ali so izvajalci res naredili stavbo tako, kot je to dolo?eno v projektni dokumentaciji. V Avstriji, kjer država mo?no spodbuja nizko-energetsko in pasivno gradnjo, je energetska izkaznica tudi podlaga za pridobitev subvencij.

 

 

1. Energijski kazalniki za ra?unsko energetsko izkaznico so:

  • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m˛a),
  • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m˛a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m˛a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m˛a).

 

2. Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:

  • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m˛a),
  • letna poraba elektri?ne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m˛a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m˛a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak (kg/m˛a).

 

Izdajajo jo neodvisni strokovnjaki, katere veljavnost je po izdaji 10 let. Obvezna priloga energetske izkaznice je seznam tehni?no izvedljivih priporo?enih ukrepov za izboljšanje energetske u?inkovitosti. Izkaznica mora lastnika pou?iti o tem, kje lahko dobi ve? podatkov o stroškovni u?inkovitosti priporo?il iz izkaznice. Lastnika ali najemnika je potrebno informirati o obsegu ukrepov in ga seznaniti s koristmi energetskega pregleda stavbe in možnostmi financiranja ter finan?nimi spodbudami pri izvedbi.

 

Energetska izkaznica v javnem sektorju

Obvezna namestitev izkaznice na vidnem mestu v stavbah z uporabno povrs?ino nad 500 m˛, v katerih je javna uprava oziroma se v njih izvajajo javne storitve za vec?je s?tevilo ljudi. V letu 2015 se bo prag znižal na 250 m˛.

ZadnjiÄŤ posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:15