Domov Novice Enotni kontni okvir po 1. januarju 2013
Enotni kontni okvir po 1. januarju 2013 PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Petek, 16 November 2012 10:22

Vir: Uradni list in Finance.si

 

 

V Uradnem listu RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012 je objavljen Enotni kotni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

 

Enotni kontni okvir nadomešča pet do sedaj veljavnih kontnih okvirov in katerega uporaba je obvezna od 1. januarja 2013 dalje. S tem naj bi bili doseženi najvišja stopnja poenotenja računovodskega spremljanja poslovnih dogodkov in velika racionalizacija poslovanja predvsem računovodskih servisov. Vendar pa ne gre samo za združitev prej samostojnih kontnih okvirov. Enotni kontni okvir in na njegovi podlagi priporočeni kontni načrt prinašata tudi nekatere vsebinske spremembe.

 

Spremembe za gospodarske družbe

Zakon o gospodarski družbah (ZGD-1) navaja v 54. členu razrede kontov od 0 do 9 ter skupine kontov od 00 do 99, medtem ko poimenovanje razredov in skupin ter podrobnejšo členitev prepušča računovodski stroki. Medtem ko razredi kontov ostajajo nespremenjeni, pa v okviru skupin kontov in posameznih kontov iz priporočenega kontnega načrta, katerega uporaba ni obvezna, prihaja do različnih sprememb:

 

Nekaterim kontom se spremeni naziv. Primer: KTO 003 - Premoženjske pravice se preimenuje v Premoženjske in druge pravice.

 

Nekateri konti dobijo druge šifre v isti skupini, ker njihovo mesto zasede neka nova kategorija. Primer: konto 275 - Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida postane konto 277, konto 275 pa je v priporočenem kontnem načrtu namenjen kratkoročnim obveznostim iz finančnega najema (zdajšnji kontni načrt ni imel predlaganega konta za tovrstne obveznosti).

 

Primer spremenjene razvrstitve gospodarskih kategorij v okviru skupin kontov so stroški rezervacij za odpravnine ob odhodu v pokoj, uvrščene med stroške dela (iz skupine 44 v skupino 47).

 

Zdajšnji kontni okvir je zelo skopo pokrival kmetijstvo. Tako je med dolgoročnimi sredstvi konto 043 - Biološka sredstva namenjen samo še večletnim nasadom, medtem ko je osnovna čreda dobila svoj konto s šifro 044. Prav kmetijstvo je vzrok za dve novi skupini kontov (skupina 61 in 62), ki vključujeta zaloge pridelkov (pospravljenih) iz bioloških sredstev. Dodani pa so bili tudi novi konti v skupini 63 - Proizvodi. Naj ob tem opozorimo, da je bila zbirka SRS v letu 2012 spremenjena prav v delu kmetijstva.

 

Kaj spremembe pomenijo za računovodje in informatike

Na operativni ravni bodo računovodje in informatiki morali poskrbeti za postavitev šifrantov, ki bodo skladni z novim kontnim okvirom. To bo pomenilo prenose stanj pri gospodarskih kategorijah na nove šifre - bodisi s konta na konto ali pa bo treba en konto razdeliti. Nekaj, česar je praksa že vajena. Spomnite se na prenos obveznosti s finančnih najemov, ki so bile razvrščene med poslovne obveznosti, na finančne obveznosti, kamor so po svoji vsebini vedno sodile.

 

Zagotoviti primerljivost računovodskih izkazov

Pri poročanju v letu 2013 bo treba prerazvrstiti nekatere kategorije iz leta 2012, da bodo računovodski izkazi obeh let primerljivi. V zvezi s spremembo pri razvrstitvi stroškov za oblikovanje rezervacij za odpravnine ob odhodu v pokoj se postavlja vprašanje, ali gre v tem primeru za prisilno spremembo računovodske usmeritve glede razkrivanja, za katero je vzrok v spremembi kontnega okvira, saj se računovodski standardi niso spremenili.

Zadnjič posodobljeno Petek, 16 November 2012 10:37