Napaka
 • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:563. Error 9: Invalid character
Domov
ENERGETSKE IZKAZNICE IN PROJEKTIRANJE

Podjetje FIMEX 2000 d.o.o. ponuja strokovno izdelavo energetskih izkaznic, arhitekturno in tehni?no projektiranje ter izdelavo celotne projekte dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ker smo majhni, se e toliko bolj potrudimo za vas. Pri nas boste deleni strokovnih nasvetov, osebne pozornosti, storitve pa ponujamo po dostopni ceni.

Z marcem 2015 stopi v veljavo, da bo lastnik stavbe ali posameznega dela kaznovan z globo 300 EUR, c?e pri prodaji stavbe ali posameznega dela kupcu ali najemniku ne bo predloz?il energetske izkaznice. Zato ne odlaajte in nas pokli?ite ali poljite povpraevanje. Potrudili se bomo, da bomo zadostili vaim pri?akovanjem.


Merjena izkaznica PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:22

Merjeni postopek izdelave je namenjen obstoje?im (stareje od 1 leta) ne-stanovanjskim stavbam, kot so:

 • zdravstveni domovi,
 • ole,
 • poslovne stavbe,
 • stavbe za kulturo ipd.

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico se dolo?ijo na podlagi:

 • izmerjenih vrednosti porabe energije, za obdobje zadnjih treh zaklju?enih koledarskih let pred letom izdelave energetske izkaznice in
 • enostavnega energetskega pregleda stavbe.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:26
Več ...
 
Ra?unska izkaznica PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:17

Ra?unski postopek za izdelavo energetske izkaznice se uporablja za vse novogradnje, celovite obnove objektov in obstoje?e stanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodajo ali najem. Energijski kazalci o rabi energije se izra?unajo po standardu SIST EN ISO 13790 in na podlagi potrebnih nacionalnih robnih pogojev. Predvideno je ugotavljanje dejanske rabe energije iz triletnega povpre?ja po standardu SIST EN 15206.

Metodologija rac?una omogo?a dolo?itev potrebne toplote za ogrevanje in hlajenje in dovedene energije za njegovo delovanje, ki zajema:

 • ogrevanje in hlajenje,
 • pripravo tople vode,
 • energijo sistema za prezra?evanje in
 • razsvetljavo v objektu.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:22
Več ...
 
Energetska izkaznica - izvzete stavbe PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:11

Stavbe, ki ne potrebujejo energetske izkaznice, so:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dedis?c?ine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti; stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladi?a,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, c?e se te ne ogrevajo; enostavni in nezahtevni objekti ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno povrs?ino, manjs?o od 50 m.

Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo v najem:

 • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri podaljs?anju obstojec?e najemne pogodbe, kar se dokazuje s prijavo stalnega ali zac?asnega bivalis?c?a pred najemom.
 • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, ?e sklene najemno pogodbo za obdobje manje od 1 leta.

Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v najem:

 • Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s podroc?ja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem, se s?teje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Torej, energetska izkaznica stavbe je obvezna le pri gradnji za trg (prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto izkaznice zado?a izkaz energijskih lastnosti stavbe po PURES. Ta izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se moral po ZGO nahajati v dokazilu o zanesljivosti stavbe.
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:16
 
Energijski razredi PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:12

Razredi energetske u?inkovitosti so med seboj glede na EU-27 zelo razli?no dolo?eni, enako velja za robne pogoje ra?una, tako da neposredna primerljivost razredov in energijskih indikatorjev med dravami znotraj EU ni mogo?a.

Energijski razredi ali energijski kazalniki (Qnh / Au) v Sloveniji so:

 • razred A1: od 0 do 10 kWh/m2a
 • razred A2: od 10 do 15 kWh/m2a
 • razred B1: od 15 do 25 kWh/m2a
 • razred B2: od 25 do 35 kWh/m2a
 • razred C: od 35 do 60 kWh/m2a
 • razred D: od 60 do 105 kWh/m2a
 • razred E: od 105 do 150 kWh/m2a
 • razred F: od 150 do 210 kWh/m2a
 • razred G: od 210 do 300 in ve? kWh/m2a

Razreda A in B se pripisujeta pasivnim oz. skoraj ni?-energijskim stavbam. Nizko-energijske hie se gibljejo v mejah od 15 do 35 kWh/m2a.

Energetski razredi

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:15
 
Osnovne informacije o energetskih izkaznicah PDF natisni E-pošta
Prispeval Fimex2000   
Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:08

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski uc?inkovitosti stavbe s priporoc?ili za povec?anje energetske uc?inkovitosti. Izdelati jo je treba ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji v najem obstojec?ih stavb. Njen osnovni namen je podajanje informacije o porabi energije v stavbi. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora pri novogradnjah izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 02 Marec 2015 18:15
Več ...